Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Algemeen 

1. Door inschrijving bij CrossFit WoodLine gaat de persoon die gaat trainen bij CrossFit WoodLine (hierna te noemen ‘het lid’) akkoord met de hieronder genoemde algemene voorwaarden.  

2. Bij minderjarige leden is een handtekening van een ouder of verzorger verplicht.

 

Artikel 2 – Aanmelding bij CrossFit WoodLine

1. Iedereen mag één gratis proefles doen bij CrossFit WoodLine. Men moet wel van tevoren een afspraak maken. 

2. Aanmelden als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen bij de receptie van CrossFit WoodLine. 

 

Artikel 3 – Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimale periode van drie maanden.

3. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande op de eerste van de opvolgende maand).

4. Opzeggingen moeten schriftelijk worden ingediend. 

5. Indien het lidmaatschap niet op tijd is opgezegd, wordt deze automatisch met één maand verlengd. 

6. Het lidmaatschap kan gewijzigd  worden. Dit moet worden doorgegeven bij de receptie van CrossFit WoodLine of schriftelijk. Deze wijziging gaat in op de eerste van de opvolgende maand. 

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

1. CrossFit WoodLine is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

2. CrossFit WoodLine  is niet aansprakelijk voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.

3. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele schade, die ten gevolge van het beoefenen van de sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 

4. Het lid zal CrossFit WoodLine  volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin van het woord. 

 

Artikel 5 – Huisregels

1. Het lid houdt zich aan de instructies en vastgestelde reglementen van CrossFit WoodLine, wat betreft kleding, noodzakelijke orde en discipline. 

2. CrossFit WoodLine heeft het recht om bij overtreding van deze instructies en/of reglementen het lid de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap te beëindigen, zonder vermindering van lidmaatschapkosten of teruggave. 

 

Artikel 5 – Lessen

1. CrossFit WoodLine behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

2. Op feestdagen mag CrossFit WoodLine de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.

3. CrossFit WoodLine heeft het recht om lessen af te lassen bij een gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de trainer of een andere reden bepaalt door CrossFit WoodLine, zonder recht op restitutie of compensatie. 

 

Artikel 6 – Betalingstermijn / incasso

1. De lidmaatschapskosten kunnen door CrossFit WoodLine eenmaal per jaar worden verhoogd.

2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag (bijv. bij onvoldoende saldo of storing), wordt €5,00 per keer administratiekosten in rekening gebracht.

3. Als het verschuldigde bedrag na vier weken nog steeds niet is ontvangen, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het lid. 

4. Het lid is ook de lidmaatschapskosten  verschuldigd als hij/zij niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Een uitzondering is als het lid de toestemming heeft gehad van CrossFit WoodLine, nadat hij/zij een verzoek heeft ingediend. 

 

Artikel 7 – Persoonsgegevens

1. CrossFit WoodLine verwerkt de persoonsgegevens van de leden voor een goede bedrijfsvoering en ledenadministratie.  

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit WoodLine zijn opgenomen. CrossFit WoodLine gaat vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden. 

3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit WoodLine te worden doorgegeven. 

 

Artikel 8 – Overige bepalingen

1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door CrossFit WoodLine beoordeeld en beslist.

2. CrossFit WoodLine behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.